Skip to main content

Et godt samarbejde mellem skole og forældre er vigtigt på Skolen ved Havet. En fri grundskole er et tilvalg. Man vælger hinanden. Forældrene og eleven siger ja til skoletilbuddet. Skolen siger ja til eleven og forældrene. Med udgangspunkt i denne gensidige, positive frivillighed forventer skolen en åben, ærlig og respektfuld dialog mellem hjem og skole. En sådan dialog manifesterer sig blandt andet i:

• Forståelse for at en sag altid har to sider
• Gensidig respekt mellem alle parter i en given sag
• At man ved henvendelse til skolen kun taler sit eget barns sag
• En rimelig afvejning mellem hensyn til individ og fælleskab
• At vi taler pænt til hinanden – uanset oplevede problemer
• At forældrene accepterer skolens værdigrundlag
• At forældrene bakker op om overholdelse af skolens samværsregler
• At forældrene opfører sig loyalt overfor skolen
• At der samarbejdes om at løse problemer gennem en åben, konstruktiv dialog
• At man udtrykker sig respektfuldt om skolens elever, medarbejdere og andre forældre – i og udenfor skolen
• At man holder en god omgangstone mellem skolens elever, medarbejdere og andre forældre på sociale medier

Et problematisk samarbejde mellem hjem og skole kan i alvorlige tilfælde føre til opsigelse af samarbejdet. Opståede problemer vil blive forsøgt løst gennem konstruktiv dialog, men hvis det er skolens vurdering, at samarbejdet fortsat ikke lever op til ovenstående principper, vil forældrene få en skriftlig advarsel. Hvis ikke samarbejdet herefter bedres, vil forældrene blive indkaldt til en udskrivningssamtale. I mødeindkaldelsen vil det fremgå, at mødet vil handle om udskrivning.

Da Frie Grundskoler skal overholde FN’s Børnekonvention, vil eleven blive tilbudt at deltage i en del af mødet.

Ifølge FN´s børnekonvention artikel 12:
Et barn, altså en person under 18 år, har krav på, at dets synspunkter indgår i grundlaget for beslutninger, der vedrører barnet.

Kompetencen til at opsige samarbejdet mellem skole og hjem ligger hos skolelederen. Forældrene har ret til at få skolens bestyrelse til at vurdere sagen. Bestyrelsen har dog kun kompetence til at vejlede, og kan ikke beslutte.

Særligt i forbindelse med skoleskift

Det sker, at elever flytter til en anden skole, og det kan der være mange grunde til. Hvis tilvalget af anden skole ikke finder sted på baggrund af praktiske omstændigheder (for eksempel midlertidig flytning), må beslutningen ses som endelig. Vi har desværre oplevet et par tilfælde af elever, der er flyttet fra Skolen ved Havet, og efterfølgende er ønsket tilbage på skolen. Det giver en masse uro i de pågældende klasser, hvilket vi ønsker at undgå.