Skip to main content
OVERTRÆDELSE AF SAMVÆRSREGLERNE

Overtrædelse af skolens samværsregler vil i alvorlige tilfælde sætte følgende proces i gang:

Eleven overtræder reglerne første gang:

  • Vurderer en lærer, at en elev forstyrrer undervisningen og dermed de andre elever, henstilles der til, at vedkommende elev ændrer adfærd. Samme henstilling kan gives i uhensigtsmæssige situationer udenfor klassen. Lærerens henstilling skal følges, og er ikke til diskussion. Ændres adfærden ikke med det samme, og eleven stadig skaber uro, vil eleven blive sendt ud af klassen eller væk fra den uhensigtsmæssige situation for en stund. Forældrene orienteres via ForældreIntra.

Eleven ignorerer den første advarsel og overtræder ordensreglementet gentagne gange:

  • Udvises den uhensigtsmæssige adfærd gentagne gange, vil eleven blive sendt ud af klassen resten af lektionen. Hvis der er tale om en overtrædelse af samværsreglerne udenfor klassen, vil læreren angive, hvor længe eleven ikke kan deltage i aktiviteten (for eksempel at eleven ikke kan deltage i snelege resten af formiddagen).  I begge tilfælde orienteres forældrene via ForældreIntra.

Eleven ændrer stadig ikke adfærd og overtræder dermed samværsreglerne på groveste vis:

  • Eleven vil blive udelukket fra undervisningen/given situation resten af dagen/næste dag. Eleven vil sammen med sine forældre blive indkaldt til en forståelsessamtale med skolens leder og eventuelt relevante medarbejdere

Eleven lever fortsat ikke op til Skolen ved Havets samværsregler og værdier i det daglige:

  • Fortsætter den uønskede adfærd indkaldes eleven og forældre til endnu en samtale. Skoleleder træffer herefter endelig beslutning om, hvorvidt Skolen ved Havet er det rigtige skoletilbud for eleven.

Skærpet procedure i forbindelse med meget grove overtrædelser af samværsreglerne

  • I tilfælde af meget grove overskridelser af skolens samværsregler, kan ovenstående procedure kortes ned. Det vil altid være skoleledelsens vurdering, om det er hensigtsmæssigt med den længere procedure. Der skal være tiltro til, at overholdelse af samværsreglerne og/eller skole-hjemsamarbejde kan komme tilbage på sporet.

Skærpet procedure i forbindelse med puffbars, hash og andre illegale produkter

  • Ved indtag og/eller salg eller deling/overdragelse af puffbars, hash, snus og andre illegale produkter gives der en advarsel, og eleven sendes hjem en uge. Gentages overtrædelsen af samværsreglerne, kan eleven ikke fortsætte på Skolen ved Havet.

Før skolen træffer denne beslutning skal Børnekonventionens krav om inddragelse af eleven tilgodeses. Elevens synspunkter skal indgå i grundlaget for skoleledelsens beslutning om at udskrive eller bortvise barnet, for at skolen overholder konventionen.

Skolen forventer som udgangspunkt, at eleven deltager i samtlige møder. Denne forventning gælder ikke for skolens mindste elever – her må forældrene være med til at vurdere, om barnets deltagelse i møderne er formålstjenlig.