Skip to main content

Skolen ved Havet overholder lov om ændring af røgfrie miljøer: §7. På børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lignende, der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt at ryge på institutionens område. § 2 Loven trådte i kraft den 15. august 2012.

 

Rygning i skoledagen: 

Ovenstående uddrag af lov om røgfrie miljøer slår fast, at det ikke er tilladt at ryge på skolens område. Dette gælder både ansatte, skolens forældre, elever samt andre personer, som har deres gang på skolen. Rygning kan foregå udenfor skolens matrikel, hvor det ikke er muligt for elever at se medarbejderen. Rygning kan foregå i frikvarterer, hvor medarbejderne ikke har tilsyn eller i de aftalte pauser. Rygning blandt skolens elever i skoletiden på og udenfor skolens matrikler samt under udflugter, lejrskoler og sociale arrangementer i skoleregi, men uden for skolens åbningstid – eksempelvis en skolefest – kan ikke accepteres under nogen omstændigheder, og vil medføre sanktioner.

 

Rygning på lejrskoler/skolerejser: 

Medarbejderne på skolen er vigtige voksne i børn og unges liv. Børn og unge identificerer sig i et vist omfang med deres lærere/pædagoger og bliver præget af deres holdninger og adfærd. Derfor bør skolens medarbejdere aldrig ryge sammen med eleverne, heller ikke på lejrskoler/skolerejser. Dette betyder at lærere/pædagoger ikke må ryge i elevernes tilstedeværelse eller så eleverne kan se det, og det skal aftales med en af de andre ansvarlige voksne, hvis en medarbejder tager en rygepause. Desuden må der ikke ryges på ud- og hjemrejsen og ved deltagelse i det planlagte dagsprogram. Yderligere må rygeren ikke udsætte andre voksne for ufrivillig passiv rygning.

 

Rygning ved møder på skolen i personalegruppen efter undervisningens ophør samt ophør af tilsynsforpligtigelse: 

Skolen kan forlades i mellemtimer og ved aftalt mellemtid mellem andre arbejdsfunktioner f.eks. skole/hjemsamtaler, møder mm. Vi henstiller til, at rygning ikke kan ses fra skolens matrikel.

 

Elektriske cigaretter (damp) og snus: 

På Skolen ved Havet gælder der de samme regler for elektriske cigaretter og snus som for andre for former for rygning. Forbrug og udveksling (med og uden betaling) af puffbars, hash og andre ulovlige tobaksprodukter vil medføre skærpede sanktioner. Det er et ledelsesansvar, at rygepolitikken overholdes: Ledelsen på en arbejdsplads har ansvaret for, at alle gældende regler overholdes. Ledelsen har derfor pligt til at skride ind over for elever og medarbejdere, der ikke overholder rygepolitikken. Eventuelle overtrædelser af rygepolitikken vil blive betragtet som enhver anden overtrædelse af institutionens interne regler og kan i sidste ende have ansættelsesretlige konsekvenser i form af afskedigelse for medarbejdernes vedkommende, og skærpede sanktioner for elevernes.

 

Der kan ikke dispenseres fra rygepolitikken.