Trivselsplan - Skolen ved Havet

ANTIMOBBESTRATEGI

På Skolen ved Havet mener vi, at medarbejdernes og børnenes trivsel er en forudsætning for at eleverne, medarbejdere, og i sidste ende skolen kan udvikle sig positivt.

Vi imødekommer problemer med mobning ved at have en klar holdning om, at det er uacceptabelt, og ved at have klare retningslinjer for, hvordan det håndteres, hvis det forekommer.

Det er afgørende, at alle barnets voksne samarbejder om at skabe størst mulig tryghed og trivsel hos den enkelte elev. Skolen ved Havet afholder skole/hjem-samtaler to gange årligt, hvor den enkelte elevs trivsel drøftes. Skole/hjem-samtalerne suppleres med to årlige forældremøder, hvor det er klassens trivsel, der er i fokus. Der indkaldes til yderligere møder efter behov.

Hvad er hvad?

Definitioner


Skolen ved Havet arbejder ud fra følgende begreber og definitioner, som vi først vil sætte ord på:

Konflikt: En uenighed, en uoverensstemmelse eller en konkret anspændt episode mellem to eller flere personer eller grupper. I modsætning til mobning, er magtforholdet mellem de involverede generelt lige.

Drilleri: Har karakter af tilfældighed og spontanitet. Det er typisk en enkeltstående handling, der blandt andet kan handle om at afprøve grænser, eller være et forsøg på at skabe kontakt.

Generende drillerier: En gråzone mellem drilleri og mobning. Når drillerier mister karakter af tilfældighed og magtbalancen mellem parterne langsomt bliver forrykket. Kan have elementer af mobning i sig, og er derfor et vigtigt forvarsel om mobning.

Mobning: En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid, bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer på et sted, hvor den mobbede er nødt til at være.

Ved negative handlinger kan der være tale om: Direkte fysisk vold, skub, slag, spark og så videre. Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige ting både i tale og skrift, herunder via sms’er, mails og andre sociale medier. Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen, rulle øjne eller ved at irritere eller såre.

Mobning er først og fremmest kendetegnet ved, at magten er skævt fordelt mellem de involverede – mobning er derfor ikke en konflikt, og kan ikke behandles som en sådan.

Hvordan arbejder vi med trivsel?

Handleplan


Jævnfør vores samværsregler, skal alle tale i en positiv tone til og om hinanden, så det er rart at være på Skolen ved Havet. Det gælder både ansatte, elever, forældre og gæster.

Det er vores fælles ansvar at sørge for, at det sker.

• Vi drøfter løbende trivsel med eleverne på klassemøder og ved elevsamtaler.

• På personalemøderne er erfaringsudveksling vedrørende elevernes generelle trivsel.

• På klasseteammøderne diskuteres, hvilke trivselsfremmende foranstaltninger, man gør ude i klasserne.

• Klasseteamet orienterer ledelsen, hvis der er børn i klassen, der er i mistrivsel.

• Klasseteamet har pligt til at arbejde med klassens sociale liv. Klassen arbejder jævnligt med social træning.

• Sociale spilleregler kan være et nyttigt element i arbejdet og opfølgningen på klassens trivsel.

• Gårdvagterne skal være aktivt synlige og efter behov konfronterende.

Skolens samværsregler
Skolens værdier
Hvem gør hvad?

Ledelsens rolle

• At medvirke som problemløser, hvis et klasseteam henvender sig vedrørende trivselsproblemer i klassen. Dette kan ske i form af sparring, deltagelse i samtaler og møder med mere.

• At klæde personalet på, så de er uddannet til at påtage sig de nødvendige opgaver. Dette kan ske i form af videreuddannelse, kurser og timer til videreudvikling.

Medarbejdernes rolle

• At prioritere trivslen på Skolen ved Havet højt.

• At fremme en god omgangsform og tone ved eget eksempel .

• Aldrig at gå forbi en elev, der er ked af det. Vi stopper op og hører hvad der er i vejen, og inddrager om nødvendigt elevens primære lærer/pædagog i sagen.

• At tale med den elev, der ikke trives og tilstræbe at samtalen fortsætter med en fortrolig og kendt voksen, for eksempel den primære lærer/pædagog.

• At alle medarbejdere reagerer øjeblikkeligt, hvis de i deres daglige gang på skolen bliver vidne til, at et barn udsættes for trusler, groft krænkende sprogbrug, fysiske overgreb eller anden form for nedværdigende behandling.

• At gribe ind overfor smådrillerier, hvis ikke alle involverede parter finder drillerierne i orden.

Alle medarbejdere holder øje med:

Faresignaler

• Barnet bliver passivt, trækker sig ud af fællesskabet.

• Går for sig selv og er alene i frikvarterene.

• Søger megen voksenkontakt.

• Går tilbage i udviklingstrin.

• Udviser ringe selvværd og selvtillid.

• Kommer let ud af balance, bliver opfarende eller indelukket.

• Kommer for sent eller udebliver fra undervisningen.

• Mister eller får ødelagt ting, tøj, og lignende.

• Klarer sig dårligere fagligt.

• Er bange for at gå i skole.

Tegn på trivsel:

Et barn, der trives:

• Er grundlæggende tilfreds og overvejende glad for at gå i skole.

• Oplever sig selv som en del af – og er en aktiv medspiller - i fællesskabet.

• Har gode og konstruktive relationer og kammerater.

• Ser muligheder og ikke kun begrænsninger.

En god digital tone

Sociale medier

Klasselæreren er forpligtet til at arbejde løbende med klassens sociale spilleregler, så de svarer til den aktuelle situation.

Hver klasse udarbejder etiske spilleregler omkring elevernes anvendelse af digitale platforme og andre elektroniske kommunikationsmetoder. Desuden bevidstgøres eleverne om forhold vedrørende sikker brug af internettet.

Skolens mobilpolitik
Forudsætninger for trivsel

Hjem og skole

Det er en forudsætning for trivsel, at barnet har tydelige voksne omkring sig, som det kan aflæse, som har positive forventninger til det, stiller krav til det, giver det hjælp, støtte og opmuntring. Det skaber tillid, styrker barnets tro på sig selv, og giver den voksne mulighed for at opbygge en fortrolighed med barnet.

At barnet møder tydelige voksne både på skolen og i hjemmet. Skolen ved Havet forventer samarbejde og samspil med alle forældre, for at sikre den gode tone på skolen, hjælpe eleverne med en konstruktiv tilgang til konflikthåndtering, og for at lære eleverne at indgå positivt i små og store fællesskaber.

At barnet lærer at løse konflikter, på fredfyldt vis, så den anden part ikke tromles, og uden altid selv at skulle have sin vilje. Konflikter er en naturlig del af livet og opdragelsen, men også noget, som barnet kan og skal lære.